آموزشی

سنگهای ماه تولد

فروردین (حمل): الماس _ یاقوت سرخ _ گارنت _ جاسپر قرمز _ عقیق سرخ و سیاه _ عقیق خزه‌ای _ آکوامارین _ سنگ خون _ توپاژ زرد یا طلایی _ چشم ببر _ رودونیت _ اوناکیت _ رزکوارتز _ یشم _ حدید _ سنگ خون _ یاقوت _ آمونیاک _ کوارتز

اردیبهشت (ثور): زمرد _ رزکوارتز _ عقیق سرخ _ مالاکیت _ آمیتیست _ مرجان قرمز _ گارنت _ اونتورین _ یاقوت کبود _ کهربا _ فیروزه _ لاجورد افغان _ کوارتز _ یشم _ زبرجد _ عقیق خزه ای _ کارنلین _ تورمالین _ مروارید _ جید
خرداد (جوزا): مروارید _ آکوامارین _ کهربا _ کریستال شفاف یا در کوهی _ سنگ ماه یا مون استون _ زمرد _ یاقوت سفید _ چشم ببر _ سیترین _ الکساندریت _ کریزوپراز _ لاجورد افغان _ اونتورین _ تورمالین _ عقیق سبز و شجر و سیاه و سلیمانی و کارنلین _ رودونیت _ آپاتیت
تیر (سرطان): یاقوت سرخ _ زمرد _ توپاز _ اوپال _ سیترین _ مون استون _ مروارید _ عقیق سرخ _ جاسپر قرمز _ کوارتز _ حدید _ اونتورین _ یشم
مرداد (اسد): زبرجد یا پریدوت _ چشم گربه و ببر _ گارنت _ کهربا _ کوارتز دودی _ کوارتز شفاف یا در کوهی _ اونیکس یا عقیق سیاه یمانی _ عقیق سلیمانی و قرمز و خزه ای _ تورمالین _ کارنلین _ توپاژ طلایی _ چشم ببر _ یشم _ حدید _ مالاکیت _ لابرادوریت _ اونتورین _ سیترین _ زمرد
شهریور (سنبله): یاقوت کبود _ چشم گربه _ لاجورد _ توپاژ طلایی _ سیترین _ جاسپر _ کارنلین _ عقیق سرخ و سیاه و خزه‌ای یا شجر _ زیرکن _ گارنت _ مالاکیت _ یشم سبز یا جید _ کوارتز _ فیروزه _ مون استون _ آمازونیت _ کوارتز دودی _ زبرجد _ اونتورین
مهر (میزان): اوپال _ یشم _ آکوامارین _ کوارتز _ مرجان _ الماس _ یاقوت کبود _ لاجورد _ عقیق سبز و سفید و سلیمانی _ پریدوت یا زبرجد _ رزکوارتز _ حدید _ جاسپر قرمز و زرد _ تورمالین _ اونتورین _ جید _ فیروزه
آبان (عقرب): توپاژ آبی _ سیترین _ آمیتیست _ گارنت _ تورمالین قرمز _ عقیق سفید و سیاه و سلیمانی _ بریل _ مرجان _ آبسیدین سیاه _ آکوامارین _ یاقوت سرخ _ جاسپر قرمز _ کوارتز _ مون استون _ لابرادوریت _ فیروزه
آذر (قوس): فیروزه _ یاقوت کبود _ لاجورد _ آمیتیست _ توپاژ آبی و طلایی _ یاقوت سرخ و زرد _ بریل _ عقیق سیاه و سلیمانی _ کوارتز _ گارنت _ اونتورین _ لابرادوریت _ مالاکیت
دی (جدی): گارنت _ کوارتز دودی _ فیروزه _ اونیکس _ مالاکیت _ یاقوت سرخ و کبود _ لاجورد _ عقیق سرخ و سلیمانی _ چشم ببر _ حدید _ آمیتیست _ کوارتز _ آپاتیت _ زمرد _ مرجان _جاسپر قرمز
بهمن (دلو): آمیتیست _ فیروزه _ یاقوت کبود _ لاجورد _ یشم _ توپاژ آبی _ گارنت _ جاسپر زرد _ عقیق سبز و سلیمانی و خزه ای _ اوپال _ یاقوت سرخ _ حدید _ چشم ببر _ کوارتز _ آپاتیت _ آمازونیت _ مالاکیت _ فلوریت _ آکوامارین _
اسفند (حوت): آکوامارین _ مون استون _ فلوریت _ مروارید _ مرجان _ آمیتیست _ یاقوت کبود _ یشم یا جید _ کوارتز شفاف _ یاقوت سرخ _ سنگ خون _ عقیق سلیمانی آبی و عقیق سبز _ اونتورین _ رزکوارتز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *